Om Västansjö samfällighetsförening

Om samfällighetsförening


Föreningen tillkom genom en lantmäteriförrättning 1982. Under föreningens första decennium diskuterades flera olika projekt för att gagna fisket i de vatten som samfälligheten omfattar, Västansjön, Bollvattnet, Stora och Lilla sutsjaure, Atjiken och Bletiken (som är en fortsättning nerströms frånVästansjön). Tyvärr är de flesta av föreningens vatten delade med andra fiskerättsägare, vilket försvårar kraftfulla åtgärder. Under 60-talet var frågan om försurning av vattnen en aktuell fråga. Man diskuterade bland annat s.k. kalktorn i de bäckar som finns inom byn för att höja pH-värdet. Åtgärden visade sig inte behövas, turligt nog.

Redan från föreningens start 1983 bestämdes ett nätfiskeförbud i Västansjön, som föreningen disponerar nästan helt och hållet. Till detta kom en undersökning av fiskens hälsa, genetik och storlek, genom provfiske genom Sötvattenlaboratoriets och Olle Filipssons försorg. Som kontroll provfiskades också Bollvattnet. Dessa provfisken har sedan fortsatt fram till idag, med ojämna mellanrum. Sammanfattningsvis har rödingens storlek och kvalitet ökat i Västansjön under de år som gått sedan provfiskena inleddes.

Den lilla stam av öring som finns i föreningens vatten har vi försökt gynna genom att totalt förbjuda allt fiske i de bäckar som finns inom byns område. Detta för att den reproduktion som finns om möjligt ska kunna lyckas och förhoppningsvis bli bättre. Tidigare förekom också utsättning av befruktad rom i bäckarna, allt för att förstärka öringspopulationerna. Från 2005 råder totalt nätfiskeförbud i samtliga föreningens vatten. Bakgrunden är att de ganska näringsfattiga vattnen, med låg fiskproduktion, inte har bedömts tåla det höga fisketryck som både nätfiske från delägarnas sida, och sportfiske innebär.


Föreningens målsättning enligt fiskeplan är:


  • Vattenkvaliteten får ej försämras så att naturligt lekande bestånd försvinner.
  • Utsättningar skall i huvudsak ske enbart med inhemska fiskarter och syftet skall vara att återskapa eller förstärka befintliga bestånd.
  • Utsättningsmaterialets ursprung skall vara så geografiskt närliggande som möjligt.
  • Fiskeregleringar skall säkerställa att det ges optimalt antal fisketillfällen utan att riskera överfiske.
  • Fisket skall regleras och via varierande upplåtelser anpassas till de olika vattnens produktionsförmåga. Högsta prioritet har en reglering av fångstuttaget relaterat till vattnens produktionskapacitet.
  • Tillsynen skall ha en omfattning som garanterar de förväntade effekterna av påkallade regler och förordningar.
  • -kännedom kring olika möjligheter att förkovra sig inom området fiskevård måste förbättras hos fiskerättsägarna.
  • Det skall finnas en långsiktig planering i form av en verksamhetsplan inom föreningen.


Dessutom framgår allmänt av fiskeplanen att tillsyn, utbildning, planering och möjliga fiskevårdande åtgärder är bärande delar i fiskeplanen. Under senare tid har vi försökt att göra t.ex. Västansjön mer tilltalande för de som fiskar, speciellt vintertid, genom att en "gapakoja" som grillplats har iordningställts. En brygga för små båtar finns också vid Västansjön. Även information om området m.m. i form av skyltning på central plats i byn har tillkommit.