Fiskekortsbestämmelser

Fiskebestämmelser


Allmänheten har rätt till sportfiske enligt följande:


 1. Föreningen upplåter fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Kortet

berättigar till fiske med ett handredskap i samtliga upplåtna vatten inom fiskeområdet.

Innehavaren av fiskekortet är skyldig att ta reda på gällande bestämmelser.

Kortet är personligt och får inte överlåtas.


 1. Fiskekortet berättigar till sportfiske, inklusive dragrodd, med ett redskap per person.


 1. Fiske med s.k. flugutter, angeldon, långrev eller ståndkrok är förbjudet på områdets

samtliga vatten, hela året.


 1. Barn yngre än 16 år kan fiska utan fiskekort tillsammans med målsman, som har

giltigt fiskekort. Personer äldre än 16 år fyllda ska ha giltigt fiskekort.


 1. Föreningsstämman beslutar om priser och villkor för fiskekort.

 

Fiskebestämmelser för delägare i Västansjö samfällighetsförening:


Definition; Med delägare menas att endast den som har lagfart på fastighet eller del av

fastighet har rätt att fiska enligt nedanstående bestämmelser. Familjemedlem som make och

maka eller sambo samt familjens barn yngre än 16 år har rätt att fiska.      1. Barn till delägare som har fyllt 16 år och övriga anhöriga till delägare, ska köpa

          fiskekort som ger rätt till sportfiske med ett handredskap per person.


      2. Totalt nätfiskeförbud råder tillsvidare på allt samfällt vatten som tillhör Västansjö

          samfällighetsförening.


      3. Fiske med flugutter och långrev är förbjudet tills vidare i Bletiken.


      4. Fiske med långrev är förbjudet tills vidare i Västansjön.


      5. Fiske med not, ryssja eller annat jämförbart mängdfångande redskap är förbjudet. Undantag kan förekomma i de fall styrelsen så beslutar, t.ex. för försöksändamål och vid

          fiskeribiologiska undersökningar. Mjärdar får användas för decimering av abborre.


 1. Fiske med ståndkrokar, saxar och angeldon är förbjudet, både på isbelagt och på öppet vatten.


 1. Totalt fiskeförbud gäller i samtliga småbäckar inom byalagets samfällda vatten, för att skydda öringens lek- och uppväxtområden.


 1. För att lämna fisken fri gång, råder fiskeförbud ca 100 m från vattendragens in- och utlopp. Förbudsområdena skall vara väl markerade på land med skyltar samt vara markerade på karta, som skall finnas uppsatt på inom byalaget förekommande informationstavlor.


 1. Upplåtelse av övrig fiskerätt ur det samfällda fisket kan endast ske efter beslut på föreningens årsstämma. (Undantag gäller för provfiske med nät enligt Sötvattenlaboratoriets planering och rekommendationer, efter beslut av föreningens styrelse.


 1. Föreningsstämman beslutar om villkoren för fiskets bedrivande och styrelsen verkställer årsstämmans beslut.


 1. För tillsyn av fisket och bestämmelser rörande fisket, finns inom Västansjö samfällighetsförening av Länsstyrelsen i Västerbottens län förordnade fisketillsynspersoner. Lagrum: 34 och 47 §§ fiskelagen (1993:787), 5 kap 2§ Förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (1994:1716) samt Fiskeriverkets föreskrifter, FIFS 1985:3 om fisketillsynsmän.